فرهنگیآرشیو خبری

گله های صریح یک بازیگر از وضعیت بیکاری ناشی از کرونا

کدام یک از مدیران فرهنگی از همکاران من خبر دارند که یکی در خانه شال می دوزد و دیگری ترشی می‌اندازد و می‌فروشد، یکی از اسنپ سردرآورده و یکی ....

بیشتر بخوانید